Het zogenoemde nadeelsvereiste

Hij vertrok met de toevoeging: ‘Ik pak mijn zooitje. Je bekijkt het maar. Ik kom niet meer terug.’ Zijn werkgeefster had de plicht om te onderzoeken of de betrokken werknemer ook de bedoeling heeft gehad om de arbeidsovereenkomst op te zeggen. In dit geval had de werkgeefster hieraan voldaan omdat zij de werknemer enige tijd had gegund om op het nemen van ontslag terug te komen als hij weer gekalmeerd was. In de hier aangegeven situaties ligt de nadruk op het eenzijdig beëindigen van de arbeidsovereenkomst, maar deze lijn kan ook worden doorgetrokken naar het verschijnsel beëindigingsovereenkomst.

Relatie ‘duidelijke en ondubbelzinnige verklaring’ en de onderzoeksplicht. De vraag rijst hoe de eis van een ‘duidelijke en ondubbelzinnige verklaring’ en de onderzoeksplicht zich tot elkaar verhouden. In de literatuur wordt er terecht van uitgegaan dat het gaat om twee naast elkaar bestaande vereisten, zij het dat toch wel sterk de nadruk wordt gelegd op het aanvullende karakter van de onderzoeksplicht ten opzichte van de duidelijke en ondubbelzinnige verklaring.

Er is veel voor te zeggen dat het bij het vereiste van duidelijkheid en ondubbelzinnigheid gaat om de verklaring zelf, terwijl de op de werkgever rustende onderzoeksplicht zich richt op de vraag of de duidelijke en ondubbelzinnige verklaring een uitdrukking is van de wil van de werknemer om de arbeidsovereenkomst ook daadwerkelijk te beëindigen.

Het zogenoemde nadeelsvereiste

Als de werkgever en de werknemer beiden instemmen met het beëindigen van de arbeidsovereenkomst dan speelt het zogenoemde nadeelvereiste geen rol. Anders wordt dat wanneer de werknemer wel verklaart om toe te stemmen met de beëindiging van de arbeidsovereenkomst zonder dit echter daadwerkelijk te willen. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn bij opzegging van de arbeidsovereenkomst onder invloed van een geestelijke stoornis, bijvoorbeeld bij overspannenheid.

Deze in 1986 ingezette lijn wordt door de Hoge Raad in 2002 nog eens bevestigd. Maar niet alleen in die gevallen. Stel een buitenlandse werknemer komt twee achtereenvolgende weekeinden niet op het werk. Zijn bedrijfsleider neemt namens de werkgeefster het initiatief tot een gesprek maar de partijen kunnen het niet eens worden over alternatief werk. De bedrijfsleider geeft de werknemer te kennen dat hij maar beter ontslag kan nemen.

Deze antwoordt vervolgens in de trant van: ‘Da’s goed meneer (…) stoppen’. De Hoge Raad maakt in 19883′ duidelijk dat wanneer de werknemer eigenlijk geen ontslag wil, hij alleen aan zijn andersluidende verklaring kan worden gehouden, als de werkgever door het ongedaan maken van het ontslag niet in een ongunstiger positie komt te verkeren.