Toepasselijkheid van het buitengewoon besluit arbeidsverhoudingen 1945

Het begrip ‘werknemer’

Op grond van art. 1 onderdeel b Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 is de werknemer allereerst degene die arbeid verricht op basis van een arbeidsovereenkomst (zie art. 7:610 BW; zie Deel 1 2.4). Vervolgens is een werknemer ook degene die persoon- lijk arbeid verricht voor een ander. Dat betekent dat de aard van de overeenkomst op basis waarvan wordt gewerkt niet van belang is, maar het feit dat de werknemer ver- plicht is om persoonlijk arbeid te verrichten.

Zo valt onder de reikwijdte van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 de arbeid die wordt verricht op grond van een pachtovereenkomst. Vaak zal er arbeid worden verricht op grond van een overeenkomst tot opdracht (zie Deel 1 2.3). Dat laat onverlet dat de Hoge Raad wel eist dat de betrokkene de arbeid persoonlijk verricht. Wat nu als een werknemer zich laat vervangen door een ander? In dat geval is het verdedigbaar dat als criterium wordt aangehouden dat de werknemer de arbeid in de regel zelf verricht.

Dat houdt in dat als de vervanging bij uitzondering voorkomt er sprake is van het persoonlijk verrichten van arbeid. Het zich laten vervangen door een ander speelt ook een rol als het gaat om een situatie waarin de verplichting tot het persoonlijk verrichten van ar- beid niet bestaat, wat bij kranten- en tijdschriftbezorgers het geval kan zijn. Als er geregeld vervanging plaatsvindt is er geen sprake van een arbeidsverhouding in de zin van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945. Daarvan is dus wel sprake als de betrokken bezorger zelf altijd of nagenoeg altijd de arbeid verricht. In dat geval is de praktijk en niet de letter van de overeenkomst doorslaggevend.

Een en ander betekent dat eigenlijk iedereen die in een economische afhankelijkheidsrelatie werkzaam is onder de reikwijdte van het besluit wordt gebracht. Dit brengt met zich dat het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 bijvoorbeeld van  toepassing is op de arbeidsverhouding van:
– handelsagenten
– freelancers
– hoofdredacteuren